Misja i wizja

Misja:

Dziecko jest cudzoziemcem, nie rozumie języka, nie zna kierunku ulic, nie zna praw i zwyczajów. [...] Potrzebny przewodnik, który grzecznie odpowie na pytanie.

 

Szacunku dla jego [dziecka] niewiedzy. [...]

Szacunku dla pracy poznania.

Szacunku dla niepowodzeń i łez. [...]

Szacunku dla własności dziecka i budżetu. [...]

Szacunku dla tajemnic i wahań ciężkiej pracy wzrostu.

Szacunek dla bieżącej godziny, dla dnia dzisiejszego.

( Janusz Korczak)

 

Przedszkole "Bajkowe Wzgórze" to miejsce w którym stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwój na miarę jego możliwości i potrzeb. Przygotowujemy je do twórczego rozwiązywania problemów, ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań oraz zdobywania wiedzy i umiejętności. Chcemy w ten sposób pomóc, aby nasze pociechy mogły sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w życiu dorosłym. Pragniemy, aby nasze dzieci rozwijały uzdolnienia artystyczne w sferze werbalnej, plastycznej, technicznej i muzyczno - ruchowej na drodze twórczej aktywności. Zapewniamy aktywny udział rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego w pracach na rzecz rozwoju naszego przedszkola i jego oferty edukacyjnej.

Jesteśmy przedszkolem przyjaznym i otwartym na potrzeby dzieci.

Skupiamy się na możliwościach i potrzebach naszych wychowanków.

Chcemy zaopatrzyć nasze dzieci w wiarę w swoje możliwości i otwarte spojrzenie na otaczający ich świat.

Nasze przedszkole kształci w dzieciach kompetencje przydatne zarówno obecnie , jak i docelowo w przyszłości.

Nasze przedszkole skutecznie przygotowuje dzieci do twórczego rozwiązywania problemów i ciągłego poszukiwania wciąż nowych rozwiązań i zdobywania wiedzy i umiejętności.

Nasze przedszkole rozwija w dzieciach system wartości uniwersalnych, który w przyszłości stanie się podstawą do postępowania etycznego.

 

Wizja:

Przedszkole "Bajkowe Wzgórze" jest przedszkolem otwartym i skupionym na możliwościach i potrzebach naszych wychowanków. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, poszukiwania twórczych rozwiązań i wykorzystywania wcześniej zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych.

 • Przedszkole jest placówką kreatywną, innowacyjną nastawioną na osiąganie sukcesu.
 • Praca przedszkola umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.
 • Wszyscy pracownicy rozumieją potrzeby dzieci i dbają  o tworzenie dobrej atmosfery sprzyjającej akceptacji każdego dziecka.
 • Przedszkole stwarza każdemu dziecku możliwość samorealizacji, współdziałania z rówieśnikami i dziećmi młodszymi, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach.
 • Nauczyciele wspierają zdolności i zainteresowania dzieci, wprowadzają kreatywne pomysły w organizacji edukacji dzieci.
 • Nasze przedszkole jest placówką, która kładzie nacisk na bezpieczeństwo oraz przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom atmosferę.
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre wzajemne  kontakty i skuteczną komunikację.
 • Przedszkole rozwija u dzieci zdolności artystyczne realizując Podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zapewniając bogatą ofertę zajęć dodatkowych.
 • Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczego i kreatywnego rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności.
 • Przedszkole kształtuje wartości moralne w dzieciach oraz uczy ich życia w społeczeństwie.
 • Uczymy bycia wrażliwym na dobro, piękno, uczymy tolerancji.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Przedszkole uczy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych.
 • Przedszkole jest otwarte na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola.
 • Przedszkole stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspokaja potrzeby dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.
 • Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
 • Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.
 • Przedszkole zapewnia możliwość rozwoju zawodowego nauczycieli.
 • Przedszkole jest placówką w której pracownicy charakteryzują się umiejętnością współdziałania w zespole, kreatywnością, otwartością na zmiany, dbałością o rozwój zawodowy.

 

Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil, łzawym wzrokiem nieraz patrzeć będzie na walkę anioła z szatanem, gdzie biały anioł tryumf odnosi.

( Janusz Korczak)